ecomoda-logo-big

INFO AND CONTACTS

 

d.zawalska@izba.lodz.pl

INFO AND CONTACTS

 

d.zawalska@izba.lodz.pl


facebook

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

solo logo

Съфинансирано от 

Европейския съюз

За нас

ECOMODA - ALL RIGHTS RESERVED, 2023

ECOMODA - ALL RIGHTS RESERVED, 2023

ECOMODA Развитие на умения за устойчиво и етично развитие на малки и средни предприятия (МСП) в текстилната индустрия

4893408.jpeg

ECOMODA е проект, финансиран по програма Еразъм+, насочен към секторите на облеклото и текстилната промишленост. Нашата основна цел е насърчаване и прилагане на европейски политики, ценности и етични принципи по отношение на опазването на околната среда и зачитане на практиките за корпоративна социална отговорност.

 

Целим и имаме желание да включим служителите на малки и средни предприятия в подобряване на процесите в тяхната организация, както и по веригата на доставките в тази сфера. За да постигнем високи резултати и въздействие, разчитаме на обема на секторите по отношение на икономическото въздействие и заетостта, от една страна, и на факта, че секторът представлява един от основните замърсители, от друга. Проектът и неговото въздействие се основава и на интереса към прилагането на неговите резултати на практика, участие в мрежи, обхват и отразяването му в медийното пространство.

pxb_6579092_bf163fd876d0a5bff326a2f2c4cbdd15

Защо го правим?

Текстилната и шивашката промишленост са една от най-големите индустрии и най-големите замърсители. Модната индустрия представлява около една пета от индустриалното замърсяване на водата. Проектът ECOMODA има за цел да развие знания, компетенции и умения относно устойчивостта и етичните измерения за всички предприятия, участващи в сектора. Признаваме необходимостта от промяна на индустрията за облекло и текстил към по-устойчива и етична индустрия. ECOMODA ще осигури обучение и инициативи за екологична устойчивост на професионалисти и служители, работещи в шивашката и текстилната индустрия, включително дизайнери, производители на текстил, собственици и мениджъри на МСП, но също и служители. Ангажирането на всички нива и сектори на едно предприятие и развиването на "зелени" секторни умения ще спомогне за подобряване на устойчивостта в индустрията при постигане на дългосрочна цел, тъй като ще създаде по-дълбока промяна в поведението на всички нива на компанията.

Една от последните инициативи на ЕС за стратегия за устойчив текстил има за цел да подпомогне „преминаването на ЕС към климатично неутрална, кръгова икономика, където продуктите са проектирани да бъдат по-издръжливи, многократно използвани, ремонтируеми, рециклируеми и енергийно ефективни“. ЕС също така предприе някои предварителни стъпки относно изискванията за надлежна проверка по веригата на доставки за справяне с нарушенията на правата на човека. Като една от най-замърсяващите индустрии, но и с най-високи печалби, за сектора на текстил и облекло е от решаващо значение да се променят в посока към по-устойчиво и етично бъдеще.

 

Кръговата икономика става все по-популярна, което означава, че клиентите изискват устойчиви практики при производството на дрехите, които купуват. Наред с разпоредбите на ЕС индустрията трябва да адаптира способността си да намалява използваните ресурси, за да гарантира защитата на околната среда и на човешкото здраве. Липсата на висококвалифицирана и обучена работна сила може да забави процеса на устойчиво развитие на индустрията и нейната конкурентоспособност. Наред с обучението на нови служители това все повече ще означава преквалификация и повишаване на квалификацията на работната сила в сектора чрез обучение през целия живот. Според доклада Greening with jobs: World Employment and Social Outlook, уменията в текстилния сектор не съответстват на целите за постигане на устойчивост на икономиката поради липсата на познания за връзката между околната среда и уменията, липсата на регулчрни прогнози за заетостта и на финансови механизми за насърчаване на инвестициите в развитие на умения. В много страни, реформите в законодателството в областта на околната среда доведоха до установяването или преразглеждането на стандарти за професионална квалификация. Чрез създаването на обучение и дигитални инструменти, които ангажират служителите на всички нива в една организация, ECOMODA цели да предложи консолидирано решение на посочените предизвикателства .

4863241.jpeg

Какво правим?

Целим да повишим осведомеността относно значението на устойчивото и етично развитие в сектора на текстил и облекло със специален фокус върху малките и средни предприятия.

 

Искаме да постигнем това чрез:

  • създаване на курс за електронно обучение за повишаване на уменията на управленско ниво в предприятията, работещи в този сектор, както и на дизайнерите, за да развием необходимите знания и умения за трансформиране на бизнеса.
  • повишаване на квалификацията на работната сила на гореспоменатите компании чрез обучение в сферата на устойчивото развитие.
  • насърчаване на култура на участие в предприятията, където всеки допринася активно за целите за устойчиво развитие. -подкрепа както на работодатели/мениджъри, така и на служители чрез цифрова платформа.
  • дават възможност на всички участващи страни да идентифицират екологичните и социалните въздействия на индустрията и да приложат стратегия за устойчиво и етично развитие на тяхното предприятие."
Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder